مستندات ویژه برنامه نویسان

در این بخش شما می‌توانید راهنمای ارسال درخواست ها به API را مشاهده کنید.

اطلاعات اولیه
آدرس ارسال درخواست

شما باید درخواست های خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

https://api.moviedatabase.ir/?apikey=

/Search/Movie/
جستجوی فیلم

با استفاده از این متد شما می‌توانید اطلاعات یک فیلم را با استفاده از نام جستجو کنید.

پارامتر عنوان نوع داده توضیحات الزامی؟
query عبارت جستجو string مانند نام فیلم: ابد و یک روز بله
year سال تولید integer مانند: 1396 خیر